Europ Assistance Hungary Kft.
(registered office: 1132 Budapest, Váci út 36-38., cg.: 01-09-565790)
privacy statement https://www.wecareer.hu/
to apply for a job advertised on the website

The name of the data controller is: Europ Assistance Hungary Kft.
Name and contact details of the representative of the data controller: László Kalmár, Managing Director, 1132 Budapest, Váci út 36-38.
36-38.
The data controller is located at: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Contact details of the Data Protection Officer of the controller: EAGlobalDPO@europ- assistance.com or dpo@europ-assistance.hu
vagy dpo@europ-assistance.hu
1.          Purpose of the processing:
The Data Controller allows data subjects to apply for the job vacancies advertised by it on the website https://www.wecareer.hu/ for the purpose of enabling the selection process, its successful implementation and the contact with applicants/respondents.
meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek, az adatkezelés célja a kiválasztási folyamat lehetővé tétele,
eredményes lebonyolítása és a pályázókkal/érintettekkel való kapcsolattartás

Summary table on the processing of personal data of job applicants
Target
Legal basis
Stakeholders
Data category
Duration
Source from
facilitating the application and selection process, ensuring its success and maintaining contacts
voluntary consent of the data subject
Any natural person who applies for a job advertised by the Data Controller
relevant personal data contained in a curriculum vitae, other material provided by the data subject and
until the objective is achieved, previously until a request for cancellation
Stakeholders

The Data Controller shall consider the successful completion of the selection process as the expiry of the probationary period agreed with the candidate on the basis of the employment contract.
alapján kikötött próbaidő elteltét tekinti.
2.          What is the scope and purposes of the data processed?
The personal data in CVs are provided by the applicant/respondent, and therefore the scope and purpose of the data processed, as set out below, are typically, but not exclusively, the following:
következőkben meghatározott kezelt adatok köre és célja tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

Personal data Purpose of data processing
Name
identification
place and time of birth
identification
name of position applied for
is used to identify the application
experience name of previous job and length of time there
will be used for the assessment of the vacancy
experience - position description
will be used for the assessment of the vacancy
education level
will be used for the assessment of the vacancy
foreign language knowledge, foreign language and level of knowledge
will be used for the assessment of the vacancy
other personal data attached to your CV
will be used for the assessment of the vacancy
personal data attached to the cover letter
will be used for the assessment of the vacancy
contact details (e-mail address, telephone number)
contact
fact of recommendation, name of the person making the recommendation
Personal data concerning the recommendation of an employee employed by the Data Controller.

3.        What is the legal basis for processing the data?
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
továbbiakban: "GDPR"), Article 6(1)(a), i.e. your consent.

Please note that you have the right to withdraw your consent at any time,,
without prejudice to the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal. You can withdraw your consent by notifying the HR team of Europ Assistance Hungary Ltd. by using the contact details below:
hozzájárulását a Europ Assistance Magyarország Kft., HR csapatának részére történő bejelentéssel tudja
visszavonni, melyet az alábbi elérhetőségeken kezdeményezhet:

        by post, addressed to Europ Assistance Hungary Kft. (1132 Budapest, Váci út 36-38.)
36-38.)
        by e-mail at HR_group@europ-assistance.hu.

4.        Who are the stakeholders?
Data subjects: any natural person who applies for a job advertised by the Data Controller. The personal data are collected from the data subject.
jelentkezik. A személyes adatok az érintettől származnak.

5.        What is the main purpose of the processing?
The main purpose of the processing of data is to enable the application and selection process, to ensure its successful completion and to maintain contact.
valamint a kapcsolattartás.

6.        How is the data processed?
The activities and processes involved in the processing are typically, but not exclusively, the following: a. The Data Controller advertises the job application, on the website the Data Controller reminds the data subjects not to send data that are not relevant. b. The Data Subject sends his/her data electronically to the Data Controller as an application for a job (job advertisement). 3 c. During the selection process, the Data Controller compares the applications with the requirements of the position to be filled and the conditions for the establishment of the employment/other legal relationship (if the application was submitted in response to a published job application) and, on the basis of the comparison, invites the most suitable persons for a personal interview. d. The selection process continues with a personal interview and, where appropriate, an aptitude test. e. In the case of selection, if the candidate concerned is in a position where moral character is relevant, he/she will obtain a certificate of moral character. The Data Controller shall delete the data of the data subjects who are not selected if the selection process is successful. The Data Controller shall consider the successful completion of the selection process as the expiry of the probationary period agreed with the candidate on the basis of the employment contract. f. The data subject acknowledges that if he or she has provided a reference person when applying for a job, the Data Controller may contact that person to verify the professional experience of the data subject. The Data Controller uses a data processor for the development, operation, maintenance and hosting of the https://www.wecareer.hu/ website: Openonline Ltd. registered office: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31. cg.: 08-09-024464

a. Az Adatkezelő meghirdeti az álláspályázatot, a weboldalon az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét,
hogy ne küldjenek olyan adatokat, amelyek nem relevánsak.
b. Az Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) jelentkezésként elektronikus úton eljuttatja adatait az
Adatkezelő részére.

c. Az Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció által
megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra
történt jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével
folytatódik.
e. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi
alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A ki nem választott érintettek adatait az
Adatkezelő a kiválasztási folyamat eredményes lebonyolítása esetén törli. Az Adatkezelő a kiválasztási
folyamat eredményes lebonyolításának a pályázóval kötött munkaszerződés alapján kikötött próbaidő
elteltét tekinti.
f. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott
meg, e szem

Az Adatkezelő a https://www.wecareer.hu/ weboldal fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez. karbantartásához,
tárhelyszolgáltatás biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe:
Openonline Kft.
székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.
cg.: 08-09-024464

7.         How long does the processing last?
The duration of data processing lasts until the earliest condition: a. with the consent of the person(s) concerned, after the application until the successful completion of the selection procedure, or b. prior to that, at the request of the data subject, until its deletion.
a. érintett (a pályázók) hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a kiválasztási eljárás eredményes
lezárásáig, vagy
b. azt megelőzően, az érintett kérésére, annak törléséig.

8.         Recipients of the personal data:
employees of the Data Controller who are involved in the selection process on the basis of their job duties.

9.         Is there any communication (access, transfer, transmission) of data to third parties?

No data is disclosed to third parties.

10.         Is there automated decision-making, profiling?

Automated decision-making, profiling: no such processing takes place.

11.         As a data subject, you have the following rights in relation to data processing:
illetik meg:

  • Right of access

The data subject has the right to receive feedback from the controller as to whether or not his or her personal data are being processed and, if such processing is taking place, the right to access the personal data and the information listed in the GDPR. The Data Controller shall provide the data subject with a copy of the personal data which are the subject of the processing, if the data subject so requests.

  • Right to withdraw consent

You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal.
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

  • The right to rectification

The data subject shall have the right to obtain, at his or her request and without undue delay, the rectification of inaccurate personal data relating to him or her. Having regard to the purposes of the processing, the data subject shall have the right to obtain the rectification of incomplete personal data, including by means of a supplementary declaration.

  • The right to erasure (forgetting)

The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data relating to him or her without undue delay where the processing has no purpose, the data subject has withdrawn his or her consent and there is no other legal basis for the processing, there is no legitimate ground for the processing which overrides any objection, the data have been unlawfully processed, and the data must be erased in order to comply with a legal obligation. Where the controller has disclosed the personal data and is under an obligation to erase it, it shall take reasonable steps, including technical measures, taking into account the available technology and the cost of implementation, to inform the controllers that process the data that the data subject has requested the erasure of the links to or copies of the personal data in question.

  • Right to restriction of processing

The data subject shall have the right to obtain, at his or her request, the restriction of processing by the controller if one of the following conditions is met:
valamelyike teljesül:
         the data subject contests the accuracy of the personal data, in which case the restriction applies for the period of time necessary to allow the controller to verify the accuracy of the personal data;

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
         the data processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the data and requests instead the restriction of their use;

felhasználásának korlátozását;
         the controller no longer needs the personal data for the purposes of processing, but the data subject requires them for the establishment, exercise or defence of legal claims;

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
         the data subject has objected to the processing; in this case, the restriction applies for the period until it is established whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

  • The right to data portability

The data subject shall have the right to receive personal data concerning him or her which he or she has provided to a controller in a structured, commonly used, machine-readable format and the right to transmit such data to another controller without hindrance from the controller to which he or she has provided the personal data.
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

12.        The data subject may initiate requests for access to personal data and the exercise of the data subject's rights described above in the following ways:
-by post, by letter addressed to Europ Assistance Hungary Kft. (1132 Budapest, Váci út 36-38., Hungary) by e-mail at HR_group@europ-assistance.hu. The Data Controller will examine and reply to the declaration as soon as possible after receipt, but not later than 1 month, and will take the necessary steps as provided for in the declaration, its regulations and the law.

 

13.        The data subject may lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH) in the event of an alleged violation of his or her rights.
Where the data subject considers that the Authority has infringed the applicable data protection requirements in the processing of his or her personal data, the data subject may. - may lodge a complaint with the Authority (National Authority for Data Protection and Freedom of Information, address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postal address: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu), or 5 - have the right to apply to the courts, which will rule on the matter out of turn, in order to protect your data. In such a case, you are free to choose whether to bring your action before the courts having jurisdiction for the place where you reside (permanent address) or stay (temporary address) or before the courts for the place where the Authority is established. You can find the court of the place of residence or domicile at https://birosag.hu/birosag-kereso. The competent court for the place where the Authority is located is the Metropolitan Court of Budapest.

 

 

en_USEnglish