A Europ Assistance Magyarország Kft.
(székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38., cg.: 01-09-565790)
adatkezelési tájékoztatója https://www.wecareer.hu/
weboldalon meghirdetett álláspályázatra jelentkezés kapcsán

Az adatkezelő neve: Europ Assistance Magyarország Kft.
Az adatkezelő képviselőjének neve, elérhetőségei: Kalmár László ügyvezető, 1132 Budapest, Váci út
36-38.
Az adatkezelő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 36-38.
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: EAGlobalDPO@europ-assistance.com
vagy dpo@europ-assistance.hu
1.          Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő https://www.wecareer.hu/ weboldalon lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa
meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek, az adatkezelés célja a kiválasztási folyamat lehetővé tétele,
eredményes lebonyolítása és a pályázókkal/érintettekkel való kapcsolattartás

Álláspályázatra jelentkezők személyes adatai kezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Forrás
a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, eredményes lebonyolítása, valamint a kapcsolattartás
az érintett önkéntes hozzájárulása
Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik
önéletrajzban, érintett által rendelkezésre bocsátott egyéb anyagban található és releváns személyes adatok
cél megvalósulásá ig, korábban törlési kérelemig
Érintettek

Az Adatkezelő a kiválasztási folyamat eredményes lebonyolításának a pályázóval kötött munkaszerződés
alapján kikötött próbaidő elteltét tekinti.
2.          Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?
Az önéletrajzokban szereplő személyes adatok a pályázó/érintett által kerülnek megadásra, ezért a
következőkben meghatározott kezelt adatok köre és célja tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

Személyes adat Adatkezelés célja
név
azonosítás
szül. hely, idő
azonosítás
megpályázott pozíció neve
jelentkezés beazonosításához kerül felhasználásra
tapasztalatok korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
tapasztalatok – pozíció leírása
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
iskolai végzettség
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
idegen nyelvismeret, idegen nyelv és ismeret foka
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
csatolt önéletrajz egyéb személyes adatai
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
csatolt motivációs levél személyes adatai
pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra
elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám)
kapcsolattartás
ajánlás ténye, ajánló személy neve
Az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállaló ajánlására vonatkozó személyes adat.

3.        Mi az adatok kezelésének jogalapja?
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Önnek joga van a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulását a Europ Assistance Magyarország Kft., HR csapatának részére történő bejelentéssel tudja
visszavonni, melyet az alábbi elérhetőségeken kezdeményezhet:

        postai úton a Europ Assistance Magyarország Kft.-nek címzett levélben (1132 Budapest, Váci út
36-38.)
        e-mail útján a HR_group@europ-assistance.hu e-mail címen.

4.        Kik az érintettek?
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra
jelentkezik. A személyes adatok az érintettől származnak.

5.        Mi az adatkezelés fő célja?
Az adatok kezelésének fő célja a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, eredményes lebonyolítása,
valamint a kapcsolattartás.

6.        Hogyan történik az adatkezelés?
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

a. Az Adatkezelő meghirdeti az álláspályázatot, a weboldalon az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét,
hogy ne küldjenek olyan adatokat, amelyek nem relevánsak.
b. Az Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) jelentkezésként elektronikus úton eljuttatja adatait az
Adatkezelő részére.

c. Az Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció által
megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra
történt jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével
folytatódik.
e. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi
alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A ki nem választott érintettek adatait az
Adatkezelő a kiválasztási folyamat eredményes lebonyolítása esetén törli. Az Adatkezelő a kiválasztási
folyamat eredményes lebonyolításának a pályázóval kötött munkaszerződés alapján kikötött próbaidő
elteltét tekinti.
f. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott
meg, e szem

Az Adatkezelő a https://www.wecareer.hu/ weboldal fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez. karbantartásához,
tárhelyszolgáltatás biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe:
Openonline Kft.
székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.
cg.: 08-09-024464 

7.         Meddig tart az adatkezelés?
Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:
a. érintett (a pályázók) hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a kiválasztási eljárás eredményes
lezárásáig, vagy
b. azt megelőzően, az érintett kérésére, annak törléséig.

8.         A személyes adatok címzettjei:
Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik munkaköri feladataik alapján a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

9.         Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Harmadik fél részére adatközlés nem történik.

10.         Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

11.         Önt mint érintettet, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakban ismertetett jogok
illetik meg:

  • A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat
érintett kéri.

  • A hozzájárulás visszavonásának joga

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

  • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését

  • A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja,
tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve
jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az adatkezelő
nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;
         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

  • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

12.        A személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve a fent ismertetett érintetti jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
–        postai úton a Europ Assistance Magyarország Kft.-nek címzett levélben (1132 Budapest, Váci út
36-38., Magyarország)
–        e-mail útján a HR_group@europ-assistance.hu címen.
Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 1 hónapon belül
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a szabályzatában,
valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

13.        Az érintett a jogainak vélelmezett megsértése esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) nyújthat be panaszt.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Hatóság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos
adatvédelmi követelményeket, akkor
– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu), vagy
– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso
oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

 

hu_HUHungarian